Behandelovereenkomst Merel Drilling – Helende aanraking/Psych-K

Afspraken

Afspraken voor een behandeling worden ingepland via de website www.mereldrilling.nl en bevestigd per email en zijn altijd onder vermelding van de zogenaamde NAW-gegevens en het telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer u een afspraak maakt stemt u in met de behandelovereenkomst en het privacy beleid van Merel Drilling – Helende aanraking.

Annuleren

De cliënt verplicht zich minimaal 24 uur van tevoren de gemaakte afspraak telefonisch af te zeggen of te verzetten. Komt u deze afspraak niet na, dan zal het tarief van de gehele behandeling worden gefactureerd.

Beëindiging behandeling

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Wanneer de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig vindt, kan de hulpvrager deze beëindigen.

De therapeut kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, als redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.

Rechten, plichten en klachten

De therapeut is gehouden te handelen volgens de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Eventuele klachten ten aanzien van behandeling(en) die niet naar bevrediging kunnen worden opgelost tussen cliënt en therapeut worden in behandeling genomen en uitbesteed aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

– De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be)handelingen) verrichten.

– De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen volgens de AGV-wetgeving.

– De therapeut verplicht zich informatie met betrekking tot de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich door middel van het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

– De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt volgen wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of arts, als de behandeling niet toereikend is.

Achterhouden informatie: Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Betalingen: Betaling voor de behandeling is mogelijk via een betaalverzoek of factuur. De betalingen dienen diezelfde week waarin behandeling plaats heeft gevonden te worden afgerond.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): mijn praktijk voldoet aan de eisen van de AVG. (Zie privacy beleid)

Uitsluiting: Merel Drilling – Helende aanraking heeft het recht een cliënt niet toe te laten in haar praktijk.

Website: deze website is met zorg geschreven. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Psych-K®: het Psych-K® proces beperkt zich tot het veranderen van overtuigingen. Het Psych-K® proces is niet ontwikkeld om een diagnose te stellen met betrekking tot medische problemen, nog vervangt het medische of professionele zorg. Het mag beschouwd worden als een aanvulling op reguliere zorg. Merel Drilling – Helende aanraking garandeert geen genezing van ziekten.

Privacyverklaring

Merel Drilling, gevestigd aan Waag 33 3961 LW Wijk bij Duurstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens
2. Persoonsgegevens die wij verwerken
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
5. Geautomatiseerde besluitvorming
6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
10. Delen van persoonsgegevens met derden
11. Gegevensverwerkers

Contactgegevens

Merel Drilling
https://mereldrilling.nl
Waag 33 3961 LW Wijk bij Duurstede
Contact? Bel 06-11 523 278 of mail info@mereldrilling.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Intern: Merel Drilling (info@mereldrilling.nl)
Extern: Thomas van Driel (privacy@maaktwebsitesbeter.nl)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Merel Drilling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geanonimiseerd IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Betaalgegevens (inc. bankrekeningnummer)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mereldrilling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Merel Drilling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Merel Drilling analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Merel Drilling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Merel Drilling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Merel Drilling) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Merel Drilling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Klantgegevens – 10 jaar
Doel:  om te voldoen aan de wettelijk gestelde bepalingen rondom de financiële- en bedrijfsadministratie.
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens (inc. bankrekeningnummer)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Correspondentiegegevens – 5 jaar
Doel: om communicatiegeschiedenis, wanneer nodig, in te kunnen zien en te gebruiken voor trainingsdoeleinden.
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie

E-mailgegevens – 1 jaar
Doel: om, bij goedkeuring, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen.
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Anonieme & Browsegegevens – 3 jaar
Doel: om onze websites doorlopend te verbeteren op basis van jaarlijks te vergelijken gegevens.
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Geanonimiseerd IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Locatiegegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Merel Drilling gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Merel Drilling gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Merel Drilling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mereldrilling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen tien weken, op jouw verzoek . Merel Drilling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Merel Drilling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mereldrilling.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Merel Drilling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien mogelijk een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Merel Drilling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevensverwerkers

Mogelijk zullen gegevens door een aantal van de onderstaande partijen worden verwerkt. Zo worden e-mailadressen bijvoorbeeld in een mailprogramma opgeslagen, en factuurgegevens in een boekhoudprogramma. Hier vind je deze partijen, onze eventuele verwerkersovereenkomsten, en informatie over hoe zij moet privacy omgaan.

Thomas Maakt Websites Beter – Verwerkersovereenkomst
Mollie – Privacy Policy
Google Mail – Privacy Policy
Mailchimp – Privacy Policy
Google Analytics – Privacy Policy
Google Adsense – Privacy Policy
Google Adwords – Privacy Policy
Facebook – Privacy Policy
Youtube – Privacy Policy
Vimeo – Privacy Policy
Sumo – Privacy Policy
Hotjar – Privacy Policy
Wordpress – Privacy Policy

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.